Общи условия

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.ZOBIM.NET

Настоящите общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон. Те се отнасят до всички продажби, сключвани по ИНТЕРНЕТ от името на „Zobim.NET“, наричан по-долу за краткост само търговец /търговеца/ или продавач /продавача/.

Общите условия са валидни само за продажби, извършени чрез интернет.

Търговецът има право едностранно и без предупреждение да изменя, допълва и отменя тези общи условия.

  • I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОБЕКТА НА ПРОДАЖБАТА /стоката/
   • 1. Купувачът се задължава да депозира в момента на доставката на стоката от продавача или на неговия куриер, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Потребителят има право да се откаже от поръчката в срок от седем работни дни след получаването й в случай, че продуктът не е използван, а търговският му вид е съгласно условията на чл.55 от ЗЗП. В такъв случай продавачът възстановява сумата на стоката. Транспортните разходи по получаването и връщането са за сметка на потребителя. След този срок депозитът за стоката се приема като плащане на поръчаната стока.
   • 2. Продавачът предава владението на стоката на купувача с подписването на протокол като подписът на купувача е доказателство, че същият е получил владението на стоката. Стоката може да се доставя или предава и чрез трети лица.
   • 3. Преди получаване на владението купувачът има право да извърши пълен оглед на стоката за явни недостатъци. При констатирането на такива недостатъци, купувачът е длъжен да уведоми незабавно продавача и да иска вписването им в договора за продажба. Ако това не е направено, счита се, че купувачът е приел стоката без възражения за явни недостатъци.
   • 4. Продавачът прехвърля собствеността върху стоката на купувача след плащане на пълния размер на продажната цена и на уговорените лихви. До този момент изключителен собственик на стоката е продавачът.
   • 5. Продавачът НЕ носи отговорност за конфискувана стока или такава, поръчана за държава, в която са забранени продажбата, притежанието и вносът на някой от поръчаните продукти. Поръчката на такава стока от нас е изцяло на отговорността на купувача. Ние изпълняваме поръчки за всички държави, прилежно опаковаме продуктите, но при законови забрани в определени държави е възможно конфискуването на пратката Ви. При доказването на подобни случаи ние предлагаме повторно изпращане на Вашата пратка срещу доплащане, възлизащо на 50% от нейната оригинална стойност.

 

 • II. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА СТРАНИТЕ

 

  • 1. С подписването на договор за покупко-продажба на стоката, Продавачът декларира и гарантира, че:
   • a. Е собственик на стоката
   • b. Стоката не е заложена или запорирана
   • c. Стоката отговаря на всички изисквания за качество за съответния модел
   • d. Стоката е изправна и няма явни недостатъци.
   • e. Запазва своето право да изключва продукт от поръчката на Купувача, при установяване на неговата неналичност, както и да предлага на Купувача алтернативен продукт със сходни характеристики.
   • f. Запазва своето право да поиска или да не поиска капаро от Купувача, при поръчки на обща стойност над 1000 български лева, с цел да покрие спедиторските разходи по подготвянето на поръчката.
   • g. Запазва своето право да не възстанови предварително платено от Купувача капаро, при неоснователен отказ на поръчката от Купувача или при неодобрени от Продавача промени по договора и поръчката, направени от Купувача.
   • h. Не носи отговорност при неправилна употреба на продукт от страна на Купувача.
  • 2. С подписването на договор за покупко-продажба на стоката Купувачът декларира и гарантира, че:
   • a. Разполага с парични средства за плащане на цената на стоката и доходът му позволява изпълнение на задължението му за плащане на цената.
   • b. Извършил е оглед на стоката и не е констатирал явни недостатъци в т.ч. и нарушения на опаковката.
   • c. Е запознат и инструктиран относно начина на служене със стоката.
   • d. Има навършени 18 години, запознат е с начина на употреба на продукта/продуктите, които поръчва, осъзнава и техните възможни странични ефекти, когато има такива.
   • e. Е прочел и се е запознал с общите условия на сайта, както и с условията за доставка.

 

 • III. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ СЛУЧАЙНО ПОГИВАНЕ НА СТОКАТА

 

  • 1. За придобиване на собствеността върху стоката купувачът заплаща на продавача цена в размер, определен предварително или посочен на сайта на продавача
  • 2. Продавачът прехвърля стоката в собственост на купувача след пълното изплащане на сумите по т. 2 и 3. Доказателство за плащане е фактура или платежно нареждане
  • 3. Правото на собственост върху стоката се счита прехвърлено с предаването на стоката
  • 4. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоката, преминава върху купувача от момента на получаване на владението на стоката.

 

 • IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
  • 1. НА ПРОДАВАЧА
   • a. Продавачът има право да получи уговорената продажна цена
   • b. Продавачът запазва правото си да променя срока на доставката, както и да отказва изпълнение на поръчки, за което потребителя ще бъде уведомяван.
   • c. Продавачът предлага продукти от официалните вносители и гаранцията на всеки продукт е съобразена с гаранционните условия на фирмата вносител. Продавачът не се ангажира с никави допълнителни търговски гаранции.
   • d. Продавачът е длъжен:
    • i. Да предаде стоката в състояние, годно за употреба и с указания за ползване, отговарящи на изискванията на Закона за защита на потребителя
    • ii. Да инструктира купувача относно начина на служене със стоката
    • iii. Да прехвърли собствеността върху стоката
  • 2. НА КУПУВАЧА
   • a. Купувачът има правата, установени в българското законодателство и в частност тези по Закона за защита на потребителите.
   • b. Купувачът е длъжен да плати цената на стоката незабавно след доставката и предаването й.
   • c. Купувачът е длъжен да има навършени 18 г. и да се е запознал предварително с продуктите, които закупува и с правилната им експлоатация.

 

 

 • V. СПОРОВЕ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ.

 

 • 1. Споровете във връзка със сключването, изменението, прекратяването, подновяването, изпълнението и тълкуването на договора се разрешават чрез преговори с цел постигане на споразумение, а при непостигането му се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в София. Когато местожителството или седалището на купувача е в населено място извън Столична община, счита се, че с подписването на договора за продажба и на основание чл. 91 ГПК купувачът е дал съгласие всички имуществени спорове, произтичащи от сключването, изпълнението, прекратяването и тълкуването на договора да се решават пред компетентния по правилата на родовата подсъдност съд в София.

 

 • VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

 • 1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Купувачи, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията във www.meizitang.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
 • 2. Продавачът не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по ал. 1 за следните категории стоки: 1) Лекарства, хранителни добавки и хомеопатични продукти; 2) Други продукти, представяни с лечебно въздействие;
 • 3. Купувачите са задължени да посочат дали имат качеството на потребители по ал. 1 в момента на извършване на регистрация, при осъществяване на поръчката на стоките или в момента на доставката им със специален писмен документ.
 • 4. Ползвателите се задължават да удостоверят наличието или липсата на качеството си на потребител по ал. 1 в писмен документ в момента на доставката на съответната стока.
 • 5. Непосочването на Купувача като потребител според ЗЗП се приема като отказ от правата му като такъв.

 

 • VII. ДРУГИ УГОВОРКИ

 

 • 1. По неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско право
 • 2. С подписването на договор за продажба, Купувачът дава право Продавачът да ползва личните му данни за нуждите на сключването и изпълнението на договора за продажба в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни
 • 3. С подписването на договор за продажба Купувачът декларира, че е запознат от продавача с изискванията на Закона за защита на потребителя и правилата за търговия, приложими за този договор.
 • 4. Купувачът след предварително уведомление на продавача може да плати части или целия неплатен остатък от покупната цена в някой от другите търговски обекти на продавача.
 • 5. За адрес за кореспонденция, жалби или препоръки Купувачът може да използва фирмения мейл адрес на Продавача, който е: support@zobim.net, насочено към представляващите електронния магазин www.zobim.net